Legjislacioni

Ligji për  Fuqizimin dhe Pjesëmarrje të Rinisë

Ky ligj ka për synim përmirësimin e situatës së rinisë, me qëllim avancimin dhe riafirmimin e vazhdueshëm të pjesëmarrjes së të rinjve në procesin e vendimmarrjes, pa kurrfarë dallimi dhe përjashtimi, në zhvillimin e një shoqërie demokratike, me qëllim të  përmirësimit të cilësisë së jetës së të rinjve dhe të statusit të tyre shoqëror.
Pastaj Linku për shkarkim

Linku per shkarkim te ligjit ne PDF

Bazuar në Ligjin për Fuqizimin dhe  Pjesëmarrjen e Rinisë, në proces të  hartimit janë edhe nxjerrjen e draft udhëzimeve administrative,  siç janë:

1. Udhëzimi Administrativ për pjesëmarrjes së të rinjve në vendimmarrje
2. Udhëzimi Administrativ për Licencimin e Qendrave  Rinore.
3. Udhëzimi administrativ për punën vullnetare dhe
4. Udhëzimi administrativ për  Edukimin Jo-formal të të rinjve.