Këshilli për sport

KËSHILLI PËR SPORT

Këshilli Kombëtar për Parandalimin dhe Sanksionimin e Dhunës dhe Dukurive Negative në Ngjarjet Sportive është një mekanizëm i krijuar nga Zyra e Ministrit për Kulturë, Rini dhe Sport, dhe bazën ligjore e ka nga Ligji Nr. 05/L-075 për Parandalimin dhe Sanksionimin e Dhunës dhe Dukurive Negative në Ngjarjet Sportive, të datës 13 Janar 2017.

Neni 7 i ligjit në fjalë e specifikon përbërjen e Këshillit.

Këshilli përbëhet prej pesë anëtarëve, prej të cilëve:
Një anëtar nga Prokuroria e Shtetit – kryetar;
Një anëtar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë;
Një anëtar nga Komiteti Olimpik i Kosovës;
Një anëtar nga federata përkatëse; dhe
Një anëtar nga Ministria (MKRS).

Organizimi dhe koordinimi i punës së Këshillit bëhet nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.

Përbërja aktuale e Këshillit Kombëtar për Parandalimin dhe Sanksionimin e Dhunës dhe Dukurive Negative në Ngjarjet Sportive është si vijon:
Z. Besim Kelmendi – Kryetar (Prokuroria)
Z. Gazmend Hoxha – Anëtar (Policia)
Z. Gazmend Maxhuni – Anëtar (KOK)
Z. Fatmir Kabashi – Anëtar (MKRS)

Me qëllim të rregullimit të punës së Këshillit, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit me datë 12 Qershor 2018 ka nxjerrë Rregulloren nr. 03/2018 per Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Këshillit Kombëtar për Parandalimin dhe Sanksionimin e Dhunës dhe Dukurive Negative në Ngjarjet Sportive.

Adresa elektronike ku mund të kontaktohet Këshilli për Sport, për çështjet me interes publik për sportin, si edhe të lajmërohen rastet e ndryshme të shkeljeve ligjore, dhunës në sport, kurdisjeve të ndeshjeve, etj., që bien në fushëveprimtarinë e Ligjit për parandalimin dhe sanksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet sportive është: [email protected]