Databaza e Trashëgimisë Kulturore të Kosovës

Databaza e trashëgimisë kulturore paraqet mjetin kryesor për regjistrim, dokumentim, klasifkimim dhe vlerësim të trashëgimisë kulturore. Përtej kësaj, kjo databazë është një mjet nëpërmjet të cilit këto informata mund të prezantohen dhe komunikohen me publikun, duke kontribuar kështu në edukimin e publikut rreth këtyre vlerave.

Nëpërmjet qasjes në këtë databazë, qytetarët mund të informohen rreth trashëgimisë së shumëllojshme të Kosovës, duke filluar nga lokalitetet arkeologjike, monumentet e tërësitë arkitekturore, objektet e luajtshme, trashëgimia kulturore shpirtërore, dhe peizazhet kulturore.

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e konfirmon përkushtimin drejt arritjes së këtij obligimi ligjor dhe objektivit në shërbim të përmirësimit dhe avancimit të sistemit të dokumentimit dhe prezantimit të trashëgimisë kulturore..

Avancimi i kësaj databaze mëton krijimin e një sistemi të integruar të mbrojtjes dhe prezantimit të trashëgimisë së pasur kulturore të Kosovës, duke krijuar ndërlidhje të ngushtë me politikat e zhvillimit të qëndrueshëm hapësinor, shoqëror e ekonomik.

Vizitoni ueb faqen e Databazës së Trashëgimisë Kulturore: dtk.rks-gov.net