Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, përmbush obligimet ligjore në harmonizimin e legjislacionit vendor

11.09.2018

Sot, në mbledhjen e Qeverisë, Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Gashi ka propozuar për miratim:

Projektligjin  për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 2003/24 Ligji i Sportit dhe Ligji Nr. 04/L-075 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 2003/24 për Sport; Projektligjin për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-88 për Trashëgimin Kulturore; Projektligjin për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit  Nr. 05/L-090 për Sponzorizime në Fushën e Kulturës, Rinisë dhe Sportit; Projektligjin për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit  Nr. 05/L-075 për Parandalimin dhe Sanksionimin e Dhunës dhe Dukurive Negative në Ngjarjet Sportive; Projektligjin për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit  Nr. 2004/22  për Kinematografinë; Projektligjin për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit  Nr. 04/L-097 për Bibliotekat.

Ministri Gashi tha se “Hartimi dhe zbatimi efektiv i legjislacionit përkatës mbetet prioritet i përgjithshëm i përgjegjësive propozuese të politikave dhe legjislacionit për fushat përkatëse. Republika e Kosovës gjendet në një proces të vazhdueshëm të reformimit të legjislacionit”. Po ashtu ministri Gashi tha se “Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka bërë harmonizimin e dispozitave përkatëse me Ligjin Nr.05/L-087 për Kundërvajtje”.

“Vendimmarrja e sotme nga ana e Qeverisë së Kosovës shpreh po ashtu edhe zbatimin e objektivave strategjike, kompletimin e legjislacionit, harmonizimin e ligjeve dhe akteve ligjore me ligjet tjera në Republikën e Kosovës”, tha ministri Gashi.

Prapa