Departamenti për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave

Organizimi i Departamentit

1.    Departamentet përbëhen nga divizionet, të cilët udhëhiqen nga udhëheqësit e tyre.
2.    Në kuadër te Departamentit ekzistojnë dy divizione:
2.1.    Divizioni i Integrimit Evropian  dhe
2.2.    Divizioni i Koordinimit të Politikave.

Kontakti:

Brikena Mulliqi, drejtoreshë

Tel: 038 200 22 052;
E-mail: [email protected]