Odeljenje Baštine

Kulturno nasleđe se definiše kao jedan od prioritetnih sektora Vlade Republike Kosova, kao što je utvrđeno Programom Vlade Republike Kosova 2015-2018 i Srednjoročnim okvirom rashoda 2015-2018. Ovi dokumenti i drugi dotični1 čine institucionalnu osnovu za izradu ove Nacionalne strategije za kulturno nasleđe 2015-2025. godine; pravnu osnovu čine zakoni koji su na snazi, odnosno: Zakon o kulturnom nasleđu, Zakon o posebnim zaštićenim zonama, Zakon o Istorijskom centru Prizrena, Zakon o Velikoj Hoči, Zakona o selu Zum; ostali zakoni (Zakon o prostornom planiranju, Zakon o arhivama, muzejima, itd.), zakoni i propisi, uključujući odredbe Evropske saradnje i međunarodne konvencije kojima ratifikuje Republika Kosovo.

Kulturno nasleđe Kosova je izraz i kreativnost životnih realnosti razvijenih tokom više od osam hiljada godina, od praistorije do današnjeg dana. Ovo nasleđeno bogatstvo sa jedinstvenim umetničkim vrednostima, estetskim, istorijskim i tradicionalnim karakteristikama, odslikava bogatu raznolikost arhitektonskog, arheološkog, pokretnog i duhovnog nasleđa, kao i bogatog kulturnog pejzaža.