Počinje kampanja protiv piratstva i falsifikovanja –odnosno posle 15 avgusta če se zapleniti svaki neovlaščeni materijal i zakonski če se goniti prekršioci zakona

15.06.2013

Task Snaga Protiv Piratstva i Falsifikovanja osnivana od Vlade Republike Kosova, počela je od danas informativnu i vaspitnu kampanju protiv piraterije i falsifikovanja, pod motom“ Stop pirateriji“. Cela informativna kampanja biće pod upravljanjem Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta, koja je predsedavajući za Task Snagu.

Kampanja je počela sa obaveštenjem upućenom svim licima, pravim i fizičkim, koji proizvode, rasturaju, vrše fizičko preprodavanje materijala, ili postavljaju na internet produkte koje sadrže materijal koji se zaštiti s pravom autora, jer se obavezuju da obezbede ugovore ili odgovarajuća ovlaščenja od nosioca prava.

Konkretno, od njih se zahteva, da obezbeđuju produkte postavljene na prometu, da ne budu piratski produkti ili da povređuju pravo autora i približnih prava.

Inspekcija proizvođača prodkta koje sadrže material koji se zaštiti sa pravom autora i tržišta i web stranice internet počinje od dana 15 avgusta 2013.

Task Snaga, pomoću institucija koja učestvuju u njenom okviru, to jest Inspektorata Tržišta i Policije Kosova, obavljaće zaplenu piratskog materijala i sredstava za njihovu proizvodnju, nakon 15 Avgusta 2013 godine.

Prema licima za koje se sumnja das u njihovom radnjom povredili pravo autora, preduzimaće se administrativne mere(na osnovu Zakona o Pravima Autora i Inspektorijata Tržišta ), kaže se na danas izdatom saopštenju u svim pisanim medijama Kosova.

U svom saopštenju, Task Forca podseća i mere koje se predviđaju zakonodavstvom na snazi, za sve one koje obavljajuu piratstvo i falsifikuju.

Po Zakonu o pravima autora, ukoliko pravno lice u okviru svoje delatnosti ili u biznisu sa otalima, koristi bez dozvole delo autora ili predmet iz približnih prava, kažnjava se kaznom od dve hiljada (2000)do deste hiljada(10 000) evra.

Međutim, po Krivičnom Kodu, bilo ko čini povredu prava autora i srodnih prava, kažnjava se novčanom kaznom ili zatvorom od 3 meseci pa do 8 godine. Stvari i oprema za proizvodnju produkata koje povrede pravo autora i srodnih prava če se zapleniti.

U svom susretu održanom pre nekoliko dana, Task Snaga Protiv pritastva i Falsifikovanja se složila da tokom kampanje bude saradnje sa kolektivnim udruženjima za upravljanje prava autora kao i zajednicom, kako bi postojala jasna slika za pravna i fizička lica koji raspolažu piratski material i falsifikovanje. Tokom ovog vremena, biće raznih poseta na terenu u cilju upoznavanja sa zakonodavstvom na snazi za zaštitu prava autora, a posebno sa strategijom Protiv piratstva i Falsifikovanja pripremljenu od strane MKOS i usvojenu prethodno u Vladi .
• Task Snaga prov falsifikovanjai i piratstva u oblasi prava autora ima ovaj sastav
• Direktor Kancelarije o Prava Autora i Srodnih Prava, Predsedavajući – Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta–Predsedavajući,
• Glavni Inspektor Inspektorijata Tržišta– Ministarstvo Trgovine i Industrije– Zamenik predsedavajućeg,
• Direktor kancelarije za Industrijalnu Imovinu – Ministarstvo Trgovine i Industrije,
• Direktor Uprave za Sprovođenje Zakona –Kosovska Carina,
• Direktor Uprave za Istragu Ekonomskog Kriminala–Policija Kosova,
• Načelnik Agencije za Istragu Kibernetskog Kriminala –Policija Kosova,
• Načelnik Agencije za Upravljanje Zaplenjenom ili konfiskovanom Imovinom–Ministarstvo Pravde.

Za susret i rad Task Snage pozivaju se da učestvuju
• Izvršni Načelnik Nezavisne Komisije za Medij,
• Predsedavajući Borda Direktora regulativnog Autoriteta Poštanske i Elektronske Komunikacije i
• Institucije i ostale nezavisne organizacije.

Natrag