Strategjia

Kosovska Strategija za Omladinu 2013 - 2017 i Plan Delatnosti 2013 - 2015 (KSOPD) je jedna sveobuhvatna strategija Vlade Kosova za Omladinu. Ona ima za cilj poboljšanje situacije omladine doba od 15 - 24 godina, obuhvatajuċi sve dotične vladine i nevladine institucije, dok se to misli izvršiti putem istraživanja i dopune potreba omladine, pronalaženjem načina i mehanizama za njeno učestvovanje u procesima odlučivanja na Kosovu. Kosovska Strategija za Omladinu i Plan Delatnosti 2013 - 2017 (KSOPD) podstaċice saradnju između Omladinskih organizacija i Vlade, odnosno između svih ministarstava, delatnost koja je povezana sa omladinom kao i preko centralnih i opštinskih organizama u cilju jačanja omladinskih politika i programa. Ova strategija je povezana sa ostalim vladinim strategijama.

KSOPD se sastoji iz dva dela: od samog dokumenta politike ili strategije i od plana delatnosti, koji se pripaja ovom dokumentu kao aneks. Ovaj zadnji sadrži plan aktivnosti, koji se predviđaju tokom ovog perioda, prema dole navedenim oblastima. Kosovska Omladinska politika počinje sa podrobnim određivanjem kosovske omladinske situacije, od prezentiranja stava omladine na “poziv da se izvrše promene”, učestvovanju omladinaca u obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvu i završava se sa kulturom, sportom i rekreacijom, da bi se na svakom postavili objektivi i strategije, u šest tematskih oblasti koje utiču na život mlade ličnosti, kao što su: učestvovanje omladine, obrazovanje, zapošljavanje, preduzimanje, zdravstvo, ljudska bezbednost i kultura, sport i rekreacija.

KOSOVSKA STRATEGIJA I PLAN AKCIJE ZA OMLADINU 2013 – 2017