Strategija

Strategija za mlade za period 2019 – 2023, uključujući i akcioni plan je sveobuhvatna strategija Ministarstva kulture, omladine i sporta za mlade. Ona ima za cilj poboljšanje situacije omladine doba od 15 - 24 godina, uključujući sve zainteresovane strane iz vladinog i nevladinog sektora. Strategija takođe ima za cilj da podstakne saradnju između omladinskih organizacija čije se aktivnosti odnose na mlade, kao i između centralnih i opštinskih organa za jačanje politika i programa za mlade.

Ova omladinska politika počinje detaljnom ustanovljenjem situacije kosovske omladine od predstavljanja stava mladih ljudi za „pozivanje na promene“, uključujući povećano učešće u odlučivanju i javnom životu, učešće u neformalnom i informalnom obrazovanju, zapošljavanju, obrazovanju i promovisanje zdravlja, kulture, sporta i rekreacije.

Link za preuzimanje Strategije na PDF