Forumi për trashëgimi kulturore

Forumi i Trashëgimisë Kulturore

Një Forum për Shkëmbimin e Informatave Teknike rreth Trashëgimisë Kulturore në Kosovëmë shumë

Procesverbali i takimit #1

Aty morën pjesë përfaqësuesit e ministrive dhe të administratës publike, përfaqësitë diplomatike, zyrat ndërlidhëse, zyrat e asistencës teknike, organizatat ndërkombëtare, OJQ-të, komunitetet fetare, universitetet dhe faktorët e tjerë të interesuar përkatës. Lista e pjesëmarrësve dhe e kontakteve me emajl është paraqitur në Shtojcën 1.më shumë

previous

6-2 Nga 7

next