Kulturë sport & rekracion rinor

Simbas vlerësimit zyrtarë, të rinjët (15-24) paraqesin më shumë se gjysmën e popullatës në krejt Kosovën, në të ardhmën ata do të luajnë rolin kryesorë në ndërtimin e shoqërisë civilë në këtë rajon. Rinia  e cila për arsye të ndryshme ka mundësi të vogla për paticipim aktiv në këtë proces të zhvillimit, siç është rinia rurale, rinia e minoriteteve, të rejat dhe të rinjët më aftësi të kufizuara e rendojnë situaten e rinisë kosovare.

Pra,këto katëgori të rinisë kosovarë mbetën në pamundësi të integrimit në shoqëri ,si rezultat i shkatërrimeve nga lufta,varfëria,mospërfillja e të rinjëvë ,papunësia ,mungësa e jetës së organizuar kulturore dhe sportive si dhë një përspektivë në të ardhmën.Prandaj rritja e pjësmarrjes së të rinjeve në shoqeri dhe integrimi i grupeve të përjashtuara është objektiv i yni.

Në bazë të buxhetit që i ndarë për  politiken nr 6 , Kultura , Sporti dhe Rekracioni, e cila për vitin 2010 dispunon me shumen prej :  125.450,00 €,  ku në këtë politikë përfshihen programe të vëqanta për inplementimine e projekteve siq janë :

  •     Përkrahja e grupeve të minoriteteve
  •     Përkrahja e rinisë rurale
  •     Përkrahja e rinisë me aftësi të kufizuar
  •     Përkrahja e femrave të reja
  •     Përkrahja e talentëve të rinjë
  •     Projektet multietnike
  •     Shkëmbimet ndërkombëtare të të rinjëve