Njoftim për afatin e ankesave për ngritjen e kapaciteteve profesionale

04.08.2022

Njoftim lidhur me afatin e ankesave pas publikimit të rezultateve të thirrjes publike për ngritjen e kapaciteteve profesionale.

Palët e pakënaqura me rezultatin e thirrjes publike për ngritjen e kapaciteteve profesionale e publikuar më datë 02.08.2022, kanë të drejtë ankese në afatin prej 5 ditë pune, duke filluar nga data 05.08.2022.

Ankesat dorëzohen dhe protokollohen në zyrën arkivit të MKRS-së.

Prapa