Reforma ligjore në kulturë hyn në fazë të re

22.06.2022

Koncept dokumenti për art dhe kulturë është publikuar në platformën për konsultime publike.

Ju ftojmë të gjithëve që komentet tuaja t'i bëni në kuadër të periudhës së caktuar ligjore.

Kontributi i çmueshëm i institucioneve publike shtetërore, organizatave joqeveritare, mbi 14 konsultime publike me kontribut të akterëve të artit dhe kulturës, fokus grupe të shumta me ekspert të brendshëm dhe të jashtëm do të plotësohen edhe më tepër me kontributin tuaj përmes komenteve.

Komentet tuaja mund t'i bëni në sistemin online që është i hapur për të gjithë.

Bashkëngjitur koncept dokumenti për art dhe kulturë:
http://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php?ConsultationID=41443

Prapa