Gashi: Pas më shumë se 25 vjet pritje autorët së shpejti do të marrin çekun e parë për kompensimin e punës së tyre nga e drejta e autorit

02.07.2019

Pas propozimit të Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Gashi, në mbledhjen e sotme të Qeverisë së Kosovës, është miratuar propozim vendimi për themelimin e komisionit për vlerësimin dhe propozimin e tarifave të përgjithshme për shfrytëzimin e lëndës së mbrojtur me të Drejtën e Autorit nga operatorët kabllor.

Ministri Gashi ka pohuar se për shfrytëzimin e çdo vepre të autorit ligji ka paraparë kompensim monetar, kur shfrytëzimi i veprave bëhet nga shumë përdorues dhe shfrytëzohen me mijëra vepra nga një shfrytëzues, ligji për të Drejtën e Autorit ka paraparë përcaktimin e tarifave të përgjithshme, pasi që është gati e pamundur të përcaktohet kompensim-tarifë për shfrytëzimin e çdo vepre. Tarifat është paraparë më ligj të përcaktohen me negociata, në mes të Shoqatave për Menaxhimin Kolektiv të drejtave të autorit dhe shfrytëzuesve të të drejtave, e nëse këto dështojnë palët duhet të shfrytëzojnë ndërmjetësimin, dhe vetëm kur dështon procesi i ndërmjetësimit atëherë ligji ka paraparë që tarifat i cakton Qeveria.

Ministri Gashi para kabinetit qeveritar tutje ka sqaruar se “procesi për caktimin e këtyre tarifave në fushën audio-vizuale, ka filluar në vitin 2013, negociatat në mes të shoqatës për menaxhimin e të drejtave të autorit në fushën e veprave audio-vizuale VAPIK dhe të përfaqësuesve të operatorëve kabllorë në vendin tonë, nuk kanë sjellë marrëveshje në mes të palëve të përfshira në proces dhe duke marr në konsideratë që faza e ndërmjetësimit e paraparë me ligj ka përfunduar pa u shfrytëzuar nga ana e palëve, jemi të obliguar të veprojmë konform kërkesë së Shoqatës së Menaxhimit Kolektiv VAPIK, që tarifat e përgjithshme të përcaktohen nga ana e Qeverisë së Kosovës”.

Gjithashtu, ministri Gashi tha se “në këtë aspekt propozoj që të themelohet Komisioni i cili do të shqyrtoj kërkesën e VAPIK dhe që do të merr parasysh qëndrimet e operatorëve kabllorë, komisioni pasi të dëgjojë palët dhe të shqyrtoj kërkesat e tyre, me ndihmën e ekspertëve, në pajtim me Ligjin për të Drejtën e Autorit të vendit tonë dhe me praktikat me të mira të rajonale dhe ato Evropiane të propozoj tarifat për aprovim nga Qeveria e Republikës së Kosovës”.

Prapa