Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta

Veprimtaria e Zyrës


Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, është organ administrativ i themeluar me rregulloren e Qeverisë së Kosovës Nr. 01/2010, në Qershor të vitit 2010. Zyra vepron në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, dhe veprimtarinë e saj e ushtron, në bazë të ligjit për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta.

Kompetencat e Zyrës janë të parapara me ligj, respektivisht veprimtaria themelore e zyrës është dhënia e lejes për shoqatat për administrim kolektiv të drejtave; mbikëqyrja e veprimtarisë dhe aktiviteteve të shoqatave për administrim të drejtave; marrja e lejes së dhënë të shoqatës për administrim të drejtave; promovimi dhe ndërmarrja e aktiviteteve për dhënien e informatave të duhura autorëve, bartësve të drejtave dhe opinionit të gjerë lidhur me të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta; përcjellja e legjislacionit ndërkombëtarë dhe dhënien e rekomandimeve përkitazi me fushën e të drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta.

Është me rëndësi të potencohet fakti se Zyra, nuk ka kompetenca ekzekutive në kontekst të zbatimit të drejtave të autorit, respektivisht për të gjitha pretendimet lidhur me shkeljet e të drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta, autorët dhe mbajtësit e të drejtave duhet të ju drejtohen organeve kompetente, gjykatave, prokurorive kompetente dhe inspektoratit të tregut.