Njësia për Auditim të Brendshëm ( NJAB)

Njësia për Auditimin e Brendshëm merret me auditimin e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm të Ministrisë, meret me shqyrtimin dhe vlerësimin e përshtatshmërisë dhe të efikasitetit të të gjitha shërbimeve në kuadër të kësaj Ministrie, në harmoni me ligjin dhe përgjegjësitë e parashtruara.

Njësia për Auditim të Brendshëm kontrollon rrespektimin e politikave programore, të planeve dhe të programeve të punës, si dhe ligjeve dhe rregullave në fuqi. Bën edhe kontrollimin e menaxhimit të brendshëm me qëllim të sigurimit të një sistemi më efikas të përgjegjësisë për departamentet dhe agjensitë shpenzuese të Ministrisë, në rrespektimin e politikave dhe procedurave të ligjeve dhe të rregulloreve përkatëse.

Njësia për Auditim të Brendshëm identifikon dhe vlerëson efikasitetin e politikave të procedurave ekzistuese në menagjimin e mjeteve buxhetore, dhe bënë rekomandimet eventuale për përmirësimin e procedurave, si dhe kontrollon efikasitetin e menaxhimit të personelit dhe zhvillimin e procedurave në njësitë përkatëse si dhe përgaditë Raportet përfundimtare; ku më pas përcjell implementimin e rekomandimeve të dhëna.

Njësia për Auditim të Brendshëm kryesisht punën e vet e ka mbështetet në Ligjin për Auditimin e Brendshëm Nr.02/L-74 i aprovuar nga Kuvendi i Kosovës më 16 nëntor 2006, si dhe tani mbështetet në Ligjin e ri për Auditim të Brendshëm Nr. 03/L-128 i dt. 17.09.2009 i shpallur me Dekret të Presidentit të Republikës së Kosovës Nr. DL-026-2009 , datë 13.10.2009.

NJAB punën e vet e bazon poashtu edhe në Doracakun e Auditimit të Mbrendshëm – Vëllimi i II -të, lëshuar në vitin 2007 nga MEF –ca ,-- përkatësisht nga Njësia Qendrore Harmonizuese për Auditimin e Brendshëm.

Kjo Njësi përherë është e angazhuar edhe në trajnime të vazhdueshme profesionale që organizohen nga ekspertë ndërkombëtarë, përmes DAB në kuadër të MEF – it.

• Njësia për Auditimin e Brendshëm funksionon me dy zyrtarë dhe ate:

--- Bislim Gashi – Drejtor i Njësisë për Auditim të Brendshëm , dhe

--- Kimete Gashi -- auditore e brendshme

KOSOVO IN UNESCO